Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
společnosti FINESA nábytek s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Internetový obchod provozuje společnost FINESA nábytek s.r.o., sídlem Želeč u Tábora 115, PSČ 391 74, IČ 28072871, zaps. u Městského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 15664 (dále jen „prodávající“).

Kontaktní adresa: FINESA nábytek s.r.o.
Želeč 115
391 74 Želeč u Tábora

e-mail: eshop@finesanebytek.cz
tel.: 606 666 101

Pracovní doba na telefonní lince 606 666 101 je v pracovních dnech Po-Pá v čase 9:00 – 18:00 hodin.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) blíže stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“). Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi
prodávajícím a kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě či jinak mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné obchodní podmínky.
Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.
V případě že kupující není spotřebitel a nakupuje výrobky jako podnikatel za účelem svého podnikání s těmito výrobky, je povinen kupující toto uvést v rámci objednávky, přičemž pak se vztah mezi prodávajícím a takovým kupujícím řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající nabízí zboží na stránkách svého internetového obchodu, přičemž zboží prezentuje jeho popisem včetně možných modifikací, rozměrů a materiálů a případně ilustrační fotografií, přesnou cenou včetně DPH a možností výběru barevného provedení, přičemž jednotlivé barevné provedení se může mírně lišit od skutečnosti.
Kupující v případě zájmu o koupi zboží je povinen vyplnit objednávku, přičemž vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů je podmínkou platnosti objednávky. Kupující má právo před odesláním objednávky provádět jakékoliv úpravy své objednávky. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně obdržení objednávky, automaticky prostřednictvím emailové zprávy, odeslané prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud odmítne kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, dohodly se smluvní strany na tom, že objednávka je neplatná a k uzavření smlouvy nedošlo, i kdyby bylo její obdržení potvrzeno prodávajícím. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu
(včetně obchodních podmínek).

3. Cena dopravy

Pásmo 1. /0 – 50 km od Tábora/  400,- Kč
Pásmo 2. /50 – 150 km od Tábora/  1.000,- Kč
Pásmo 3. /150 – 200 km od Tábora/  1.500,- Kč
Pásmo 4. /200 – 300 km od Tábora/  2.000,- Kč
Pásmo 5. /300 – a více km od Tábora/  2.500,- kč
Uvedené ceny dopravy jsou včetně DPH.

Výše uvedené ceny za dopravu platí pro území České republiky pro doručení zboží v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hodin.

V případě objednávek z jiných zemí bude výše dopravy vypočítána individuálně a klient bude informován.

4. Cena a platební podmínky

Prodávající je povinen objednané zboží dodat kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, a to za sjednanou cenu a kupující se zavazuje kupní cenu uhradit. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Cena nabízeného zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnuje náklady na dopravu zboží ani náklady na montáž zboží nebo jeho výnos do patra. K ceně zboží je prodávající oprávněn připočítat dopravné.
Kupní cena se má za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího či přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Vlastnické právo ke zboží dodávaného na základě kupní smlouvy přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Kupující má možnost uhradit objednané zboží dobírkou, převodem na účet, v hotovosti. V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující platí za zboží při jeho převzetí. Součástí zásilky bude taktéž příslušný daňový doklad.
V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího dle zálohové faktury, která bude zaslaná prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží prodávajícím expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
V případě platby v hotovosti probíhá platba při osobním odběru objednaného zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

Prodávající si vyhrazuje právo na rozdílné prodejní ceny v kamenných prodejnách a v e-shopu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Informační povinnost k EET – Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Dodací podmínky

Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu nebo je kupující oprávněn zboží převzít na prodejně prodávajícího uvedené v objednávce. V případě dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, zavazuje se kupující zaplatit dopravné, pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě.

Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť. Dodací lhůty platí za podmínky obdržení všech podkladů stanovených v kupní smlouvě. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající není schopen ani v dodatečné 30denní lhůtě odeslat objednané zboží kupujícímu nebo předat na prodejně prodávajícího uvedené v objednávce. V případě odstoupení od smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo
vyexpedováno, a to na emailovou adresu či telefon uvedený kupujícím v objednávce. Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na dopravu či opakované dodání v plné výši. Pokud kupující neodebere zboží do 14 dnů od momentu, kdy mu bylo sdělena možnost jeho odběru, je povinen uhradit skladovací náklady, a to ve výši 50,- Kč za každý započatý den. V případě, že tak kupující neučiní ani v náhradní přiměřené
poskytnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
Kupující je povinen při převzetí zboží důkladně zkontrolovat, zejména zda není vnější obal poškozen. Reklamace zboží může být uznána pouze v případě, pokud nebyl vnější obal poškozen. V případě poškození vnějšího obalu je nutno toto reklamovat již při dodání zboží dopravci, se kterým je nutno sepsat reklamační protokol.

6. Nárok na uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím.
Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady, počet artiklů, či balíků, z kterých se zakoupené zboží skládá).
Pokud zákazník zjistí zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučujeme následující postup: zásilku odmítnout převzít a provést zápis o škodě. Pokud nezjistíte poškození ihned, můžete provést reklamaci do tří pracovních dnů. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla
zásilka doručena. Zákazník v tomto případě informuje reklamační oddělení E- shopu společnosti FINESA nábytek o poškození zásilky (eshop@finesanabytek.cz). Prosíme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety na emailovou adresu eshop@finesanabytek.cz.

7. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal
patřičnou slevu. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží.
Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek).
Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky.

Záruka se dále nevztahuje na:

a) přirozené opotřebení nábytku běžným užíváním (např. u potahových materiálů, u dřevěných a kovových prvků vlivem světla), na poškození vzniklá díky nevhodnému umístění (např. vyblednutí potahů vlivem slunečního světla), na poškození vzniklá nesprávným užíváním, na násilnou manipulaci.

b) poškození, jako např. zátrhy, odřeniny, škrábance, popáleniny na potahu, zabarvení fixem či jakoukoliv jinou chemikálií na potahových materiálech.

c) vady vzniklé špatným skladováním a nevhodnou dopravou, na používání v jiném prostředí, než jsou běžné pokojové podmínky.

d) mírné zvlnění potahových materiálů, které vzniká jejich protažením při běžném používání nebo poklesem vnitřních tvarovacích materiálů po několikaměsíčním používání.

e) změny v lesku a odstínu u potahových materiálů v průběhu používání nábytku.

f) na toleranční změny velikosti jednotl. prvků čalouněného nábytku. Rozměry jsou uváděny vnější, s tolerancí 50 mm/díl.

g) na závady vzniklé nevhodným způsobem používání u mechanicky či elektricky polohovatelných křesel, pohovek aj. Na polohovatelné části sedaček se např. nesmí sedat, stoupat, skákat atp.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

a) nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží,

b) poškozením zboží v případě vlastní přepravy,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.),

d) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží,

e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,

f) technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky,

g) nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci
montáže,

h) uplynutím záruční doby. Záruka se nevztahuje na závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

8. Záruční doba

U kupujícího, který je fyzickou osobou a nakupuje výrobky ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. U kupujícího, který nakupuje výrobky a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky ve smyslu Obchodního zákoníku (právnická osoba), činí záruční doba 6 měsíců a začíná rovněž plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

9. Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (§ 19, zákon 634/1992 o ochraně spotřebitele v platném znění, Občanský a Obchodní zákoník).

Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 599 OZ), a to písemně, elektronickou poštou (e-mailem) nebo osobně na pobočce naší společnosti, nejlépe v nejbližším místě bydliště kupujícího (nebo umístění věci). Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), pokladní doklad, či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti.

Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, doložit fotografie viditelně zobrazené vady (vad) nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) našemu servisnímu pracovníkovi reklamací, a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou
slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující – spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě jiné.

10. Možnost vrácení zboží do 14 dnů

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující při nákupu na dálku (formou e-shopu) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží. Prodejce má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Pro vrácení ceny je nutné dodržení následujících podmínek:

a) prodávající bude kupujícím informován o požadavku na vrácení zboží na adresu FINESA nábytek s.r.o., Želeč u Tábora 115; 391 74 nebo e-mailem na adresu eschop@finesanabytek.cz.

b) vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží nelze zaslat na dobírku a jeho doprava probíhá na náklady kupujícího.

Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu peníze do 14 pracovních dní od obdržení zboží převodem na účet kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

11. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to za účelem plnění kupní smlouvy a pro marketingové účely kupujícího. Nakládání s osobními údaji kupujícího je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž kupující má právo písemně odvolat udělení souhlasu s
tímto zpracováním. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití, přičemž prodávající se zavazuje nepředat žádný z osobních údajů další osobě, vyjma třetím osobám, které nezbytně použil k plnění kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou nepřístupné.

Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím ODR platformy zřízené Evropskou komisí. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k
mimosoudnímu řešení sporu doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na spol. Finesa nábytek s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Pokud by se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nebude mít tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, s výjimkou případu neoddělitelnosti od dalšího obsahu všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy. Jakékoliv změny v kupní smlouvě je možné činit pouze písemně. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícího.